Język C dla mikrokontrolerów 8051. Moduły programu.

Język C dla mikrokontrolerów 8051. Moduły programu.

Poprzednio, przy okazji opisu sposobu obsługi modułu wyświetlacza LCD, wspominałem o zbiorach nagłówkowych oraz tak zwanych project file. Myślę, że zarówno jedne, jak i drugie, będą dla nas bardzo użyteczne i wymagają kilku słów wyjaśnienia. Co to jest „project file”? Pod tą nazwą kryje się po prostu lista zbiorów składających się na nasz program. Wracając do przykładu z poprzedniego odcinka - jeśli na podstawie programu do obsługi wyświetlacza LCD utworzymy bibliotekę, to musimy ją w jakiś sposób dołączyć do programu głównego.

Budujemy program z klocków, czyli co to jest „project file”

Zbiór zawierający listę współpracujących ze sobą modułów, poddawanych działaniu kompilatora i linkera w jednym momencie, stanowi tak zwany projekt (z angielskiego project). Czyli project file to po prostu lista zbiorów uwzględnianych przez kompilator i linker przy translacji kodu źródłowego na kod wynikowy. Na tej liście mogą się znaleźć nie tylko programy w języku C, ale również w języku asemblera. Dla nas jest to bardzo użyteczna informacja. Jest to sygnał, że nasz program nie musi być pisany tylko i wyłącznie w języku C.
Po utworzeniu nowego projektu, warto jest zajrzeć do zakładki menu Project – Options. Można tam znaleźć szereg opcji kompilatorów C i asemblera, które wymagać mogą ustawienia. Na przykład, jeżeli stosujemy mikrokontroler AT89S8252 to można włączyć opcję Dual DPTR. Pomaga ona przy pewnych operacjach 16-bitowych. Podobnie można postąpić z definicją rejestrów 8051 dla modułów języka asembler tak, że nie trzeba ich będzie dołączać.

Budujemy pierwszą bibliotekę – LCD4B.H

Utwórzmy na podstawie programu do obsługi wyświetlacza, naszą pierwszą bibliotekę funkcji dla języka C. Po pierwsze musimy zdefiniować zbiór nagłówka, który będzie zawierał wszystkie istotne dla pracy modułu parametry tak, abyśmy nie musieli ich szukać w kodzie źródłowym biblioteki. Ten zbiór będzie też swego rodzaju łącznikiem pomiędzy programem głównym a biblioteką. Nasz zbiór LCD4B.H może wyglądać tak, jak poniżej

#include <reg51.h>
// port, do którego podłączono wyświetlacz LCD
#definePORT        P2
// bity sterujące LCD
#defineENABLE      PORT^0
#defineREAD        PORT^3
#defineREGISTER    PORT^2
// opóźnienie wielokrotności około 1 milisekundy dla
// kwarcu 7,3728MHz
void Delay (unsigned int k);
// zapis bajtu do LCD
void WriteByteToLcd(char X);
// zapis bajtu do rejestru kontrolnego LCD
void WriteToLcdCtrlRegister(char X);
// zapis bajtu do pamięci obrazu
void LcdWrite(char X);
// czyszczenie ekranu LCD
void LcdClrScr(void);
// inicjalizacja wyświetlacza LCD w trybie 4 bity
void LcdInitialize(void);
// ustawia kursor na współrzędnych x, y
void GotoXY(char x, char y);
// wyświetla tekst na współrzędnych x, y
void WriteTextXY(char x, char y, char *S);
// wyświetla tekst od rozpoczynając od pozycji kursora
void WriteText(char *S);
// definiowanie znaków z tablicy wskazywanej przez ptr
void DefineSpecialCharacters(char *ptr);

Jak łatwo zauważyć jest to dokładne powtórzenie definicji nagłówków funkcji oraz stałych i zmiennych, które mają być dostępne również w innych modułach tego samego programu. Plik nagłówkowy najłatwiej jest w tym przypadku utworzyć, otwierając zbiór „LCD4B.C” i kasując wszystkie ciała funkcji, zostawiając tylko ich nagłówki. Pozostawić lub dopisać możemy również różne zmienne i stałe, których będziemy używać. Zbiór po edycji zapisujemy pod nazwą „LCD4B.H”. Bardziej właściwym wydaje się jednak pozostawienie tylko tych funkcji i procedur, które będą nam potrzebne.
Teraz kolej na deklarację „LCD4B.C” to znaczy właściwą implementację funkcji. Na początku modułu umieszczamy dyrektywę #include „LCD4B.H”. W ten oto sposób wszystkie definicje z pliku nagłówkowego dostępne będą również w zbiorze źródłowym. Kolejny krok do wykonania, to usunięcie funkcji main(). I w zasadzie biblioteka jest już gotowa. Należy jeszcze spróbować skompilować „LCD4B.C” aby sprawdzić, czy któreś z definicji nie powtarzają się i czy kompilacja przechodzi bez błędów. Oczywiście to tylko przykład tworzenia własnej biblioteki.

Łączymy bibliotekę z programem głównym

Program główny, to program w języku C, jeden ze składników projektu. Podobnie składnikiem projektu musi być źródło biblioteki funkcji wyświetlacza oraz plik nagłówka. Posłużmy się przykładem z poprzedniego odcinka, napiszmy ten sam program ale korzystając z dopiero co utworzonej biblioteki oraz z zbioru projektu.
Po uruchomieniu RIDE, w pasku menu na górze ekranu odnajdziemy Project. Wybierzmy tę opcję a następnie New. Utworzymy w ten sposób nowy zbiór projektu, nazwijmy go „Pierwszy”. Program sam nada mu domyślne rozszerzenie .PRJ a na dole ekranu zostanie otwarte okienko projektu. Następnie wybierzmy File – New i utwórzmy zbiór o rozszerzeniu .C - to będzie nasz program główny. Jego treść powinna wyglądać jak niżej

#include "lcd4b.h"
// program główny
void main(void)
{
    char ix = 1, iy = 1, x, y, i = 0;
    LcdInitialize();
    DefineSpecialCharacters(&CGRom);
    LcdClrScr();
    while (1)
    {
        WriteTextXY(x, y, " ");
        if (ix == 1) x++; else x--;
        if (iy == 1) y++; else y--;
        if (x == 19) ix = 0;
        if (x == 0) ix = 1;
        if (y == 3) iy = 0;
        if (y == 0) iy = 1;
        WriteTextXY(x, y, 0x01);
        Delay(50);
    }
}

Uwaga: wybranie File  - Open lub File – New nie powoduje dodania otwartego lub nowo powstałego zbioru do projektu.
Po wpisaniu tych kilku linijek instrukcji, zapisujemy program główny poprzez File – Save As pod nazwą „TEST.C”. Zapamiętaliśmy program główny,  teraz musi się on stać częścią projektu. W tym celu naciskamy klawisze skrótu ALT + INSERT i w otwartym okienku wskazujemy zbiór „TEST.C”. Zbiór powinien się pojawić w okienku Project na dole ekranu. Będzie on widoczny po wskazaniu symbolu „+”.  W ten sam sposób musimy dołączyć zbiór „LCD4B.C”, ponieważ musi on być kompilowany równocześnie z programem głównym. Zbioru „LCD4B.H” nie trzeba dołączać. Zostanie on dołączony automatycznie w czasie kompilacji, ponieważ jest wymieniony jak parametr dyrektywy #include.
Po naciśnięciu klawisza F9, co odpowiada wywołaniu Make All, nasz projekt powinien skompilować się bezbłędnie a rezultat w postaci zbioru wynikowego „Pierwszy.hex” powinien zostać zapisany na dysku.

Łączymy moduł języka C z asemblerem

W podobny sposób jak łączyliśmy moduły napisane w języku C, możemy dołączyć do programu głównego w C moduły napisane w języku asembler. Kompilator RC-51 oferuje nam 3 sposoby dołączania funkcji napisanych w języku asembler:

1.  Za pomocą instrukcji ASM.
Instrukcja asm pozwala na umieszczenie kodu języka asembler w postaci liczb szesnastkowych w źródle programu. Znajdzie się on pod adresem wynikającym z bieżącego stanu kodu. Spodziewane są wartości jednobajtowe obiektów za wyjątkiem adresów zmiennych zewnętrznych (code lub xdata), które wymagają 2 bajtów. Nie jest to metoda zbyt wygodna. Sami musimy bowiem spełnić rolę asemblera tłumacząc mnemonikę na kody szesnastkowe. W takiej sytuacji osobiście zadaję sobie pytanie: po co mi właściwie komputer?

2.  Za pomocą dyrektywy #pragma ASM.
Dyrektywa ta pozwala na umieszczenie kodu w postaci mnemoniki asemblera w źródle programu. Blok ten powinien się zaczynać od #pragma ASM i kończyć #pragma ENDASM. Metoda ta, podobnie jak powyższa, polecana jest jednak do niewielkich procedur.

3. Za pomocą modułu w języku asmeblera.
Najlepsza moim zdaniem i najbardziej efektywna metoda zarówno do małych, jak i dużych procedur w języku asembler. Pozbawiona jest wad poprzedników – jednak wymaga opanowania kilku podstawowych reguł przekazywania parametrów. Metodą tą zajmiemy się najdokładniej. Będziemy też stosować ją we wszystkich przykładach łączenia asemblera z językiem C.

W jaki sposób funkcje przekazują parametry?

Parametry funkcji możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich będą stanowić parametry zwracane jako rezultat działania funkcji, drugą pobierane przez nią  z zewnątrz (argumenty). Oba rodzaje parametrów przekazywane są przez bank rejestrów. Trzeba być więc ostrożnym wykorzystując go w innym celu.

Tab. 1. Lokalizacja wartości zwracanych przez funkcje

Rozmiar (typ parametru)

Lokalizacja

bit (1 bit)
char (1 byte)
int (2 bajty)
generic pointer (3 bajty)
float (4 bajty)
double (6 bajtów)
long double (7 bajtów)

flaga Carry
R7
R6:R7
R1:R2:R3
R4:R5:R6:R7
R2:R3:R4:R5:R6:R7
R1:R2:R3:R4:R5:R6:R7

 

W przypadku wartości zwracanych przez funkcję sytuacja jest bardzo prosta, ponieważ funkcja może zwracać sobą tylko jedną wartość. Wystarczy więc znajomość tabeli 1. Chyba, że wartość zwracana nie mieści się w banku rejestrów. Wówczas jest ona umieszczana na stosie mikrokontrolera. Inaczej jest w przypadku, gdy zachodzi konieczność przekazania argumentów do funkcji.

Tab. 2. Lokalizacja parametrów przekazywanych do funkcji

Numer
argumentu

char lub wskaźnik
1-bajtowy

int lub wskaźnik
2-bajtowy

long lub
float

wskaźnik typu
generic

1
2
3

R7
R5
R3

R6:R7
R4:R5
R2:R3

R4:R5:R6:R7
R4:R5:R6:R7

R1:R2:R3
R1:R2:R3
R1:R2:R3

 

W banku rejestrów może być przekazane do trzech argumentów. Jeśli jest  ich więcej, wówczas używany jest stos. Metoda przekazywania argumentów przez bank rejestrów jest domyślną dla kompilatora. Można ją jednak zmienić, stosując polecenie #pragma NOREGPARMS. Wówczas argumenty funkcji przekazywane są przez stos lub zapamiętywane w segmencie zmiennych pseudo - statycznych. Położenie tego segmentu zależy od wybranego modelu pamięci (jeśli wybrany został model SMALL, LARGE lub COMPACT wówczas znajduje się on odpowiednio w obszarze DATA, XDATA lub PDATA). Nie polecam jednak używania tego polecenia, ponieważ wówczas lokalizacja argumentów może być dosyć trudna.

Nazwy funkcji języka C a asembler

W celu ułatwienia analizy programu w języku asembler oraz uniknięcia błędów tak zwanych runtime, nazwy funkcji podczas kompilowania programu są nieco modyfikowane.

· void func1(void) wygeneruje symbol FUNC1. Nazwa funkcji bez parametrów lub z parametrami nie przekazywanymi przez rejestry, jest przenoszona do zbioru .OBJ bez zmian. Małe litery w nazwie funkcji zamieniane są na duże.

· void func2(char) wygeneruje symbol _FUNC2. Dla funkcji z argumentami przekazywanymi w rejestrach, na początku nazwy dodawany jest znak podkreślenia. Znak ten jest identyfikatorem funkcji pobierających argumenty z rejestrów. Małe litery w nazwie funkcji zamieniane są na duże.

· void func3 (void) reentrant wygeneruje symbol ?FUNC3. Funkcje typu reentrant (to znaczy takie, które mogą być wywoływane jednocześnie przez wiele różnych innych funkcji) mają nazwę poprzedzoną znakiem zapytania. Identyfikuje on funkcję typu reentrant.

Na dysku powstają co najmniej trzy rodzaje zbiorów. Pierwszy z nich to przetłumaczony na język asemblera program źródłowy (.LST), drugi to mapa zmiennych i stałych (adresy ich rozmieszczenia w pamięci - .M51), trzeci to zbiór wynikowy .HEX lub .BIN (albo oba te zbiory). Jeśli mamy wątpliwości co do sposobu w jaki wykonany zostanie nasz program napisany w języku C, to wówczas analiza kodu wynikowego w języku asembler, może je wyjaśnić.

Nareszcie coś dla praktyków

Spożytkujmy nowo zdobytą wiedzę. Przyda nam się zarówno ta o tworzeniu zbiorów nagłówkowych typu .H jak i o łączeniu modułów i przekazywaniu argumentów do funkcji języka C oraz pobieraniu rezultatów ich działania. Za przykład niech posłuży nam program do odczytu standardowej klawiatury PC. Jeszcze drobna uwaga. Bez wdawania się w szczegóły funkcjonowania kompilatora języka asembler, moduł z tego przykładu można potraktować jako pewien swego rodzaju szablon.  W skrócie struktura takiego pliku wygląda jak niżej:

<nazwa segmentu> SEGMENT CODE
EXTRN DATA (<nazwa zmiennej>)
EXTRN CODE (<nazwa funkcji w C>)
PUBLIC <nazwa udostępnianej funkcji w asemblerze>
RSEG <nazwa segmentu >

.....implementacja....

END

Kiedy warto stosować moduły napisane w asemblerze? Po pierwsze wtedy, gdy zależy nam na szybkości działania. Drugi powód może zaprzeczyć idei stosowania języków wysokiego poziomu, do których należy również C, jednak niektóre funkcje są znacznie prostsze do zaimplementowania w asemblerze niż w C. Tak jest na przykład z odczytem klawiatury PC. Dane z niej wprowadzane są szeregowo, więc konieczne jest użycie instrukcji przesuwania zawartości rejestru roboczego w prawo lub w lewo. Najprościej jest to zrobić zapamiętując stan bitu portu, do którego podłączone jest wejście / wyjście danych klawiatury w fladze przeniesienia C (na przykład C = P1^0 lub w asemblerze MOV C,P1.0). Później wystarczy już tylko instrukcja przesunięcia w prawo lub w lewo rejestru A z uwzględnieniem flagi C wykonana ośmiokrotnie, aby odczytać pełen bajt danych. I tu w języku C pojawia się pewien problem. Otóż zmienne bez znaku (unsigned) i ze znakiem (signed) są różnie przez kompilator przesuwane.  Różnica polega na uwzględnianiu flagi przeniesienia w przypadku zmiennych typu signed. Co innego w asemblerze – tutaj mamy pełną kontrolę nad źródłem programu i sposobem jego wykonywania, niezależnie od typu deklarowanych zmiennych.
Łącząc moduł napisany w języku C z asemblerem, staram się trzymać pewnego stylu programowania. Oczywiście możesz sobie wybrać własny, moja propozycja jest jednak następująca:
1. Program główny zawsze napisany jest w języku C i do niego dołączane są moduły języka asembler.
2. Każdą zmienną, każdą komórkę pamięci używaną przez asembler, deklaruję w programie głównym w języku C. Czasami zmiennych można używać zamiennie albo w asemblerze, albo w C. Oszczędzamy w ten sposób pamięć mikrokontrolera, której i tak nie ma zbyt wiele.
Aby poinformować kompilator języka C, że dana funkcja jest zewnętrzną, czyli pochodzi z innego modułu, używa się słowa kluczowego extern. Oto przykładowe deklaracje funkcji zewnętrznych:

extern void TX_byte(char x);
extern char RX_byte(void);

Każda funkcja i zmienna języka C, o ile nie jest poprzedzona słowem static, ma zasięg globalny – to znaczy może być wykorzystywana przez inne moduły. Upraszcza to korzystanie z nich z poziomu modułu w języku asembler. Wystarczy bowiem tylko poinformować kompilator, że dana funkcja, czy zmienna jest zewnętrzna. Inaczej jest w przypadku modułów asemblera. Tutaj każda funkcja musi zostać zadeklarowana jako dostępna z zewnętrz. Służy do tego słowo PUBLIC. Do pobrania natomiast danych z języka C, słowo EXTRN. Oto przykłady deklaracji dostępu na poziomie modułu napisanego w asmeblerze:
· zmienna pobierana z modułu napisanego w języku C: EXTRN DATA (temp)
· deklaracja dostępu do funkcji zaimplementowanej w module języka C, tutaj niezbędne jest przekazanie parametrów do funkcji, stąd też kompilator języka C dodaje znak podkreślenia przed jej nazwą zgodnie z wcześniej opisywanymi regułami: EXTRN CODE (_Delay)
· deklaracje funkcji udostępnianych przez moduł w języku asembler – zwróćmy uwagę na zmianę nazw w stosunku do tych, użytych w C (podobnie jak _Delay):
PUBLIC _TX_byte
PUBLIC RX_byte

Deklaracja obiektów zewnętrznych składa się z trzech członów :  słowa kluczowego EXTRN, określenia miejsca w obszarze adresowym mikrokontrolera, gdzie umieszczony jest obiekt (CODE, DATA itp.) oraz nazwy obiektu w nawiasach. Deklaracja obiektów udostępnianych na zewnątrz, zawiera tylko słowo kluczowe PUBLIC.
Jeszcze na koniec bardzo ważna uwaga. Moduł napisany w języku C musi mieć inną nazwę niż ten napisany w języku asembler. Dlaczego? Podczas kompilowania tworzone są różne zbiory - nazwijmy je tak – przejściowe. Mają one taką samą nazwę jak zbiór źródłowy, lecz inne rozszerzenie (na przykład .AOF). Gdy oba moduły, w C i asemblerze, będą miały tę samą nazwę, to kompilator najpierw przetworzy zbiór PCKBD.C i utworzy z niego zbiór PCKBD.AOF a następnie to samo zrobi ze zbiorem PCKBD.A51. Nietrudno zauważyć, że ostatni kompilowany zbiór nałoży się na już istniejący. Linker próbując zbudować z obiektów zbiór wynikowy nie znajdzie potrzebnych danych i wyświetli komunikat o brakujących funkcjach, czy zmiennych, mimo iż teoretycznie wszystko jest w porządku.

Program do odczytu klawiatury PC

Program składa się z dwóch części. Główny napisany jest w języku C, funkcje do komunikacji z klawiaturą napisane są w asemblerze. Są to dwa odrębne moduły. Pierwszy z nich nazywa się „PCKBD-C.C” a drugi „PCKBD-ASM.A51”. Oba pliki składają się na projekt o nazwie PCKBD (.PRJ). Do projektu dołączyłem również wcześniej utworzoną przez nas bibliotekę zawierającą funkcje obsługi wyświetlacza LCD. Myślę, że przyda nam się jeszcze niejednokrotnie.
Oczywiście program główny to tylko przykład. Wyświetla on kody naciśniętych klawiszy, podczas gdy można je wykorzystać w zupełnie inny sposób – do wprowadzania danych, czy też sterowania własnym urządzeniem. Funkcja main() zawiera dosyć rozbudowany warunek switch. Jest to połączenie tej instrukcji z konstrukcją if....else.
Zwróćmy uwagę na wywołanie funkcji _Delay w module w języku asembler. Jako argument funkcji wymagana jest liczba typu unsigned int. Jest ona wpisywana do rejestrów R6:R7 tuż przed poleceniem ACALL _Delay. Funkcjami wymieniającymi dane z modułem w języku C, są również RX_byte i TX_byte. Ponieważ zarówno argument dla TX_byte jak i liczba zwracana przez RX_byte są typu char, przekazywane są one przez rejestr R7 (patrz tabela 1 i 2).
Układ elektryczny jest bardzo prosty. Wystarczy w zasadzie dowolny płytka testowa z mikroprocesorem klasy 8051. Klawiatura wymaga rezystorów pull-up o wartości około 5,1k. W układzie modelowym używałem AVR Starter Kit firmy Atmel Corp. z mikrokontrolerem AT89S8252. Program po skompilowaniu zajmuje nieco więcej niż 1,5kB. Z powodzeniem można go więc używać również z malutkim AT89C2051.

 

Jacek Bogusz

j.bogusz@easy-soft.net.pl

http://www.tomaszbogusz.blox.pl/

ZałącznikWielkość
Program opisywany w artykule (kbd8051.zip)10.34 KB

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.