Obsługa wyświetlacza telefonu Nokia 6100 ze sterownikiem Epson S1D15G00

Obsługa wyświetlacza telefonu Nokia 6100 ze sterownikiem Epson S1D15G00

Mimo, że ceny graficznych wyświetlaczy LCD ciągle spadają, to koszt wyświetlacza kolorowego jest nadal stosunkowo wysoki. Jeżeli zależy nam na tym by w aplikacji był użyty kolorowy wyświetlacz graficzny o niewielkich rozmiarach ekranu, to zawsze można rozważyć zastosowanie kolorowego wyświetlacza od telefonu komórkowego. Wyświetlacze przeznaczone do telefonów komórkowych są tanie, a część z nich jest dość dobrze udokumentowana. Jednak trzeba pamiętać, że wyświetlacze tego samego modelu telefonu mogą mieć inne różne typy sterowników, a sterowniki montowane w serwisowych zamiennikach wyświetlaczy, nie zawsze są wierną kopią firmowego sterownika. Również elektryczne połączenie wyprowadzeń wyświetlacza z naszym układem sterowania często stanowi nie lada wyzwanie. Różnorodne wyprowadzenia oferowanych wyświetlaczy: złącza, styki, taśmy itp. wymagają zaprojektowania specjalnych płytek drukowanych lub stosowania niestandardowych złącz, co jest dość kłopotliwe, szczególnie w układach prototypowych. Na rynku jest bardzo duża ilość modeli telefonów używających różnych rodzajów wyświetlaczy. Do stosowania we własnych urządzeniach warto wybrać taki, z którym będzie jak najmniej problemów. Powinien być tani, łatwo dostępny i ze znanym sterownikiem. Mój wybór padł na wyświetlacz od telefonu Nokia 6100 (ale również paru innych modeli telefonów tego producenta).

Wyświetlacz Nokii 6100 (rysunek 1) ma rozdzielczość 132×132 piksele. Może być zasilany napięciem +3,3 V, a kolory są wyświetlane z 12-bitową głębią (4096 kolorów). Sterownik wyświetlacza komunikuje się z zewnętrznym sterownikiem (hostem) przez 3-przewodową magistralę SPI. Słowo przesyłane w czasie pojedynczej transakcji ma długość 9 bitów. Moduł ma wbudowane diody podświetlające. Wszystkie sygnały i linie zasilające są wyprowadzone elastyczną taśmą zakończoną specjalnym wtykiem, do którego można zakupić gniazdo przeznaczone do montażu SMD.

1 - Vcc, 2 - /RESET, 3 - DATA, 4 - CLK, 5 - /CS, 6 - Vcc, 7 - nieużywane, 8 - GND, 9 i 10 - VLED

Rysunek 1. Wygląd wyświetlacza od telefonu Nokia 6100

Wyświetlacz ma jednak  wadę z punktu widzenia przewidywanych zastosowań  – są w nim montowane dwa różne typy sterowników: Epson S1D15G00 lub Philips PCF8833. Nie byłoby to jakimś wielkim problemem, gdyby sterowniki były ze sobą kompatybilne. Niestety tak nie jest. Mało tego, kupując wyświetlacz nie jesteśmy w stanie rozpoznać jaki ma sterownik. Jedynym wyjściem jest napisanie obsługi dla obu typów sterowników, bo oba są znane i dostępna jest do nich dokumentacja.
Żeby rozwiązać problem z podłączeniem wyświetlacza do zewnętrznego sterownika – hosta zaprojektowano płytkę drukowaną, na której umieszczono gniazdo do podłączenia wyświetlacza, bufory linii sterujących, akceptujące poziomy logiczne +5 V, stabilizator +3,3 V i układ przetwornicy podwyższający napięcie do zasilania układu podświetlania. Zewnętrzne sygnały sterujące i zasilania podłączeno do złącza IDC10. Schemat płytki pokazano na rysunku 1.

Rysunek 2. Schemat płytki wyświetlacza

Zworka J1 pozwala na włączenie lub wyłączenie (ominięcie) stabilizatora SPX1117-3,3V. Stabilizator jest niezbędny, jeżeli system jest zasilany napięciem +5 V i nie ma dostępnego napięcia +3,3 V. Układ z tranzystorem T1 pozwala na włączanie, wyłączanie podświetlenia lub sterowanie jego jasnością przebiegiem PWM.
Ponieważ matryca wyświetlacza ma rozmiar 132×132 piksele, to patrząc na wyświetlacz nie możemy na podstawie jego wyglądu określić orientacji wyświetlanej informacji. Domyślną orientację wyświetlacza pokazano na rysunku 2.

Rysunek 3. Domyślna orientacja wyświetlacza

Czasami mechaniczne mocowanie wyświetlacza wymusza odwrócenie obrazu o 180°. Można to zrobić wysyłając do wyświetlacza odpowiednie komendy.

 

Organizacja pamięci

Sterownik S1D15G00 może sterować kolorowym wyświetlaczem o organizacji 396 segmentów i 168 wierszy. Na każdy piksel przypadają 3 segmenty koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Daje to możliwość sterowania wyświetlaczem o rozdzielczości 168×132 (168=396/3) pikseli. Znając możliwości sterowania można określić potrzebną wielkość pamięci RAM obrazu. Intensywność świecenia każdego z segmentów koloru (R, G, B) jest kodowana na 4 bitach. Trzy składowe koloru po 4 bity dają 12-bitową głębię kolorów. Zatem pamięć RAM musi mieć pojemność 396×168×4=266112 bitów.

 

Rysunek 4. Położenie składowych koloru w pamięci RAM obrazu dla dwóch pikseli

Na rysunku 4 pokazano położenie zakodowanych na 4 bitach składowych koloru dla 2 kolejnych pikseli. Informacja o kolorze pierwszego piksela zajmuje półtora bajta. Podobnie informacja o kolorze drugiego piksela zajmuje półtora bajta. Jest to niezbyt wygodna organizacja pamięci z punktu widzenia zorganizowanych bajtowo (8, 16, lub 32-bitowych) układów sterowania i wymaga dodatkowych zabiegów programowych.

Rysunek 6. Położenie składowych koloru w bajcie dla trybu 8-bitowego

Jeżeli nie potrzeba 12-bitowej głębi kolorów, można użyć trybu z 8-bitowa głębią. Informacja o kolorze jest zapisywana na 8 bitach: D7, D6, D5 dla składowej R, D4, D3, D2 dla składowej G oraz D1, D0 dla składowej B (rysunek 5). Po zapisaniu bajta sterownik konwertuje 2- i 3-bitowe składowe na 4-bitowe i zapisuje w pamięci RAM, tak jakby była to głębia 12-bitowa.

 

Komendy SD15G00


Sterowanie wyświetlaczem odbywa się przez zapisywanie do niego komend z parametrami. W tabeli 1 pokazano zbiorcze zestawienie wszystkich komend S1D15G00. Cześć komend sterownika jest oczywista i nie będziemy ich szczegółowo opisywać. Zostaną natomiast opisane komendy bardziej skomplikowane i wymagające szerszego wyjaśnienia.

Tabela 1. Zestawienie komend S1D15G00

Komenda

Opis

Kod (hex)

parametr

DISON

Włącz sterowanie wyświetlaczem

AF

brak

DISOFF

Wyłącz sterowanie wyświetlaczem

AE

brak

DISNOR

Sterowanie normalne

A6

brak

DISINV

Inwersja wyświetlania

A7

brak

COMSCN

Kierunek skanowania

BB

1bajt

DISCTL

Sterowanie wyświetlaniem

CA

3bajty 

SLPIN

Włączenie uśpienia

95

Brak

SLPOUT

Wyłączenie uśpienia

94

Brak

PASET

Ustawienie adresu strony

75

2 bajty

CASET

Ustawienia dresu kolumny

15

2 bajty

DATCTL

Ustawienia sposobu zapisu danych

BC

3 bajty

RGBSET8

Zapisanie tablicy konwersji kolorów

CE

20 bajtów

RAMWR

Zapisanie pamięci RAM

5C

Dana

RAMRD

Odczytanie pamięci RAM

5D

Dana

PTLIN

Włączenie trybu partial

A8

2 bajty

PLTOUT

Wyłączenie trybu partial

A9

brak

RMWIN

Start odczyt i zapis z modyfikacją

E0

brak

RMWOUT

Koniec trybu odczyt i zapis z modyfikacją

EE

brak

ASCSET

Ustawienie obszaru skrolowania

AA

4 bajty

SCSTART

Start skrolowania

AB

1 bajt

OSCON

Start wewnętrznego oscylatora

D1

Brak

OSCOFF

Zatrzymanie wewnętrznego oscylatora

D2

brak

PWCTRL

Sterowanie zasilaniem

20

1 bajt

VOLCTRL

Sterowanie napięciem przetwornicy

81

2 bajty

VOLUP

Zwiększenie sterowania przetwornicy o 1

D6

brak

VOLDOWN

Zmniejszenie sterowania przetwornicy o 1

D7

brak

TMPGRD

Współczynnik temperaturowy

82

1 bajt

EPCTIN

Sterowanie EEPROM

CD

1 bajt

EPCOUT

Koniec sterowania EEPROM

CC

brak

EPMWR

Zapis do EEPROM

FC

brak

EPMRD

Odczyt z EEPROM

FD

brak

EPSRRD1

Odczyt rejestru 1

7C

brak

EPSRRD2

Odczyt rejestru 2

7D

brak

NOP

NOP

25

brak

STREAD

Odczytanie rejestru statusowego

-------

-------

 

Adresowanie pamięci obrazu jest powiązane ze sposobem wyświetlania informacji na ekranie. Sterownik może kontrolować wyświetlacz z matrycą mającą 168 linii i 132 kolumny. Pamięć obrazu sterownika można traktować jako obszar o organizacji 168×132 słów 12-bitowych. Pozycja danej w pamięci jest określana przez 2 liczniki: kolumn zmieniający się od 0 do 131 i wierszy (stron pamięci) zmieniający się od 0 do 167. Z modyfikacją liczników adresowych są związane komendy PASET i CASET. Obie mają po 2 argumenty określające początek zakresu zmiany i koniec zakresu zmiany liczników. Na rysunku 7 pokazano komendę PASET, a na rysunku 8 komendę CASET. Używając tych komend programuje się zakres adresów w obszarze których będą się zmieniały liczniki stron i kolumn po każdym zapisaniu danej do pamięci obrazu.

kod

                                        75

parametr1

Adres strony początkowej

parametr2

Adres strony końcowej

Rysunek 7. komenda PASET ustawienia zakresu numerów stron

 

kod

                                        15

parametr1

Adres kolumny początkowej

parametr2

Adres kolumny końcowej

Rysunek 8. komenda CASET ustawienia zakresu numerów kolumn

Żeby pokazać mechanizm działania komend modyfikacji adresów zdefiniujemy obszar w kształcie kwadratu 8×8 pikseli. Do tego celu wykorzystamy komendy PASET z argumentem 4 (początek) i 11( koniec)  i CASET z argumentem 2 (początek) i 9 (koniec). Po wysłaniu tych komend wyświetlanie rozpocznie się od pozycji określonej przez argumenty adresu początku obu komend (4, 2). Każde wpisanie danej do sterownika będzie powodowało zwiększanie licznika kolumn od wartości początkowej określonej przez pierwszy argument komendy CASET do wartości końcowej kreślonej przez drugi argument tej komendy. Po osiągnięciu wartości końcowej, zwiększany jest licznik stron (wierszy), a licznik kolumn jest zerowany. W ten sposób kolejne zapisanie 64 danych tworzy obraz z 64 pikseli (kwadrat 8×8). Pokazano to na rysunku 10. Dalsze wpisywanie danych będzie zapełniało kwadrat od początku. Jest to bardzo użyteczny mechanizm, pozwalający w prosty sposób wyświetlać znaki alfanumeryczne o dowolnej wielkości oraz bitmapy o różnych wielkościach. Można również zdefiniować wyświetlanie pojedynczego piksela przez wpisanie do komendy takich samych adresów początku i końca.

Rysunek 9. Ustawianie zakresów adresów komendami

Powiązanie pomiędzy danymi zapisywanymi do pamięci wyświetlacza danymi, a informacją wyświetlana na ekranie określają parametry komendy DATCTL (rysunek 11). Pierwszy parametr określa sposób modyfikacji liczników adresowych w zdefiniowanym komendami PASET i CASET obszarze. Na rysu. 11 jest pokazana modyfikacja liczników  w trybie normalnym, to znaczy po każdym wpisie do pamięci liczniki są inkrementowane.

Rysunek 10. Zapisywanie wcześniej zdefiniowanego obrazu

 

                                                Kod komendy DATCL   BC

Parametr 1

*

*

*

*

*

*

P12

P11

P10

Parametr 2

*

*

*

*

*

*

P22

P21

P20

Parametr 3

*

*

*

*

*

*

P32

P31

P30

Rysunek 11. Format komendy DATCTL

Kierunek zmiany licznika stron (wierszy) określa bit P10 pierwszego parametru komendy DATCTL. Dla P10=0 licznik stron jest inkrementowany, a dla P10 jest dekrementowany. Dokładnie tak samo z pomocą bitu P11 programuje się kierunek modyfikacji licznika kolumn. Bit P12 określa czy po zapisaniu danej zmienia się licznik kolumn, czy licznik stron. W przykładzie pokazanym na rys. 10 po zapisaniu danej inkrementowany jest licznik kolumn. Tak dzieje się, kiedy P12=0. Kiedy P12=1, to po wpisaniu danej jest inkrementowany licznik wierszy, a po osiągnięciu wartości granicznej jest dopiero modyfikowany licznik kolumn. Wtedy na rys. 10 czerwone strzałki byłaby zwrócone pionowo poczynając od punktu początkowego.  W drugim parametrze komendy DACTL jest określone  przypisanie składowych koloru do bitów słowa danych. W domyślnym  trybie normalnym to przypisanie wygląda tak jak na rys. 5.
Parametr 3 definiuje głębię kolorów 8 bitową lub 12 bitową. Dla P32=0, P31=0 i P30=1 do sterownika wpisuje się dane 8 bitowe. Dla P32=0, P31=1 i P30=0 do sterownika wpisuje się dane 16-bitowe mając na uwadze pokazane na rys. 6położenie 12 bitów składowych koloru w 16-bitowym słowie. Komenda COMSCAN umożliwia na odwrócenie wyświetlanej informacji  o 180stopni bez konieczności zmiany mocowania wyświetlacza. Kierunek skanowania linii określa 1-bajtowy parametr komendy – rysunek 12.

                                                  Kod Komendy COMSCAN BB

Parametr

*

*

*

*

*

P12

P11

P10

 

P12     P11     P10

Kierunek skanowania

COM1               COM80

COM81               COM160

0         0         0
0         0         1
0         1         0
0         1         1

  1             ->         80
  1             ->         80
  80          <-            1
  80          <-            1

81         ->            160
160       ->           81
81         <-         160
160       <-           81

Rysunek 12. Komenda COMSTAN

                                                Kod komendy DISCTL   CA

Parametr 1

*

*

*

*

*

*

P12

P11

P10

Parametr 2

*

*

*

*

*

*

P22

P21

P20

Parametr 3

*

*

*

*

*

*

P32

P31

P30

Rysunek 13. Format komendy DISCTL

Trójargumentowa komenda DISCTL jest używana do ustawiania funkcji związanych z zależnościami czasowymi sygnałów sterujących segmentami wyświetlacza. Pierwszy parametr określa zależności czasowe sygnałów sterujących CL, F1 i F2 dostępnych na wyprowadzeniach sterownika (rysunek 14). Drugi parametr określa zależności pomiędzy współczynnikiem multipleksowania a ilością linii wyświetlacza. Trzeci parametr określa ilość linii wyświetlanych inwersyjnie (od 2 do 16). Inwersyjne wyświetlanie jest  wyłączone po wyzerowaniu tego parametru (wartość domyślna). Rozbudowana komenda ACSET (rysunek 15) pozwala na elastyczne ustawienie obszaru i rodzaju skrolowania. Dostępne są 4 tryby skrolowania ustawiane bitami P41 i P40 czwartego parametru komendy (rysunek 16). Dla współczynnika multipleksowania 1/132 zdefiniowany w sterowniku S1D15G00 blok ma szerokość 4 linii. Dla ekranu o wysokości 132 linii mamy do dyspozycji 32 bloki. Parametry komendy ASCSET definiują adres górnego bloku, adres dolnego bloku oraz liczbę bloków skrolowanego obszaru.

P13

P12

Współczynnik podziału sygnału CL

0
0
1
1

0
1
0
1

2
4
8
1

 

P13

P12

Okres przełączania F1, F2

0
0
1
1

0
1
0
1

8H
4H
16H
pole

Rysunek 14. Znaczenie bitów pierwszego argumentu komendy DISCTL

 

                                                Kod komendy ASCSET   AA

Parametr 1

*

*

*

P15

P14

P13

P12

P11

P10

Adres  górnego bloku

Parametr 2

*

*

*

P25

P24

P23

P22

P21

P20

Adres dolnego bloku

Parametr 3

*

*

*

P35

P34

P33

P32

P31

P30

Liczba bloków

Parametr 4

*

*

*

*

*

*

*

P41

P40

Tryb skrolowania

Rysunek 15. Komenda ustawienia skrolowania ASCSET

Żeby w ogóle operację przesuwania można było wykonać, to obszar pamięci musi być większy niż pamięć obrazu. Dla tego celu definiuje się dodatkowy obszar nazywany backgrund area o wielkości 10 bloków, tak że cały obszar ma w sumie 42 bloki. Na przykład przyjmijmy, że będzie skrolowana centralna część ekranu. Obszar skrolowany ma 112 linii czyli 28 bloków. Od góry zarezerwujemy na nieskrolowany obszar 8 linii, czyli 2 bloki i od dołu 8 linii, czyli również 2 bloki. Komenda ASCSET musi następujące mieć parametry:
-  P1 (adres górnego bloku) =2
-  P2 (Adres dolnego bloku) =39. Ta wartość wynika z dodania wielkości background area (10 bloków) i adresu 29. Adres 29, to 2 bloki górnego obszaru nieskrolowanego i 28 bloków obszaru skrolowanego z zastrzeżeniem, że adresy są liczone od 0.
-  Liczba bloków równa 28
Sposób działania tak zdefiniowanego przesuwania zostało pokazane na rysunku 17. Uruchomienie przesuwania następuje po wysłaniu komendy SCSTART. Jej parametrem jest adres bloku, od którego rozpoczyna się skrolowanie. Komenda RMWIN działa w połączeniu z komendami CASET i PASET. Używa się jej do wprowadzenia w sterowniku mechanizmu: odczytaj/modyfikuj/zapisz. W pierwszym kroku jest odczytywana dana z lokalizacji określonej przez bieżącą zawartość liczników kolumn i stron. Odczyt nie powoduje modyfikacji liczników adresowych. Dopiero po zmodyfikowaniu danej i jej zapisaniu są modyfikowane liczniki adresowe (rysunek 18). Działanie trybu odczytaj/modyfikuj/zapisz kończy komenda RMWOUT.

 

 

P41

P40

 

0

0

Skrolowanie centralnej części ekranu

0

1

Skrolowanie górnej części ekranu

1

0

Skrolowanie dolnej części ekranu

1

1

Skrolowanie całego ekranu

Rysunek 16. Dostępne tryby skrolowania

 

Rysunek 17. Działanie mechanizmu skrolowania

Rozpoczęcie zapisu danych jest wykonywane po wysłaniu komendy RMWIN. Wykonanie kodu komendy zawsze powoduje ustawienie liczników adresowych na wartości początkowe, ustawione komendami PASET i CASET. Dane są kierowane do sterownika do momentu wysłania dowolnej komendy. Wyświetlacze LCD ze sterownikiem S1D15G00 są głównie przeznaczone do pracy w urządzeniach przenośnych, zasilanych bateryjnie . Matryce LCD wymagają do prawidłowej pracy napięć wyższych, niż napięcie baterii zasilające sterownik (+3,3...3,6 V). Dlatego w układ sterownika wbudowano przetwornicę podwyższająca napięcie i programowany układ regulacji napięcia zasilania driverów matrycy. Każdy z układów przetwornicy może być programowo włączany lub wyłączany komendą PWRCTR (rysunek 19).

Rysunek 18. Działanie komendy RMWIN

                            Kod komendy PWCTR   20

Parametr

*

*

*

*

P13

P12

P11

P10

 

P10 – sterowanie układem generowania napięcia referencyjnego
            P10 = 1 załączony   P10=0 wyłączony
P11- sterowanie układem regulatora napięcia wyjściowego
P11 = 1 załączony   P11=0 wyłączony
P12 – sterowanie drugim stopniem boostera
            P12 = 1 załączony   P12=0 wyłączony
P13 – sterowanie pierwszym stopniem boostera
            P13 = 1 załączony   P13=0 wyłączony

Rysunek 19. Komenda PWCTR

Układ regulacji napięcia zasilającego segmenty matrycy V2 pokazano na rysunku 20. Napięcie wyjściowe zależy od napięcia podawanego na nieodwracające wejście wzmacniacza, dzielnika rezystorowego Rb i Ra oraz programowanego współczynnika alfa. Obie te wartości są programowane komendą VOLCTR (rysunek 21). Współczynnik alfa jest związany ze stopniem podziału elektronicznego potencjometru podającego napięcie na wyjście elektronicznego układu regulacji. Wyjście to jest połączone z nieodwracającym wejściem wzmacniacza z rys. 20. Parametr1komendy VOLCTR można modyfikować przez wysyłanie komendy VOULP (inkrementacja) i komendy VOLDN (dekrementacja). Modyfikacja odbywa się modulo 256. Korekcja napięcia zasilania driverów matrycy w funkcji temperatury otoczenia jest programowana komendą TMPGRD (rysunek 22).

Rysunek 20. Uproszczony schemat ukłdu regulacji napięcia zasilającego matrycę

 

 

                                 Kod komendy VOLCTR  81

Parametr1

*

*

P15

P14

P13

P12

P11

P10

Parametr

alfa

Parametr2

*

*

*

*

*

P22

P21

P20

1+Rb/Ra

 

Parametr

1+Rb/Ra

Napięcie

P22

P21

P20

0

0

0

3,95

 Małe

 

 

 

 

 

 

Duże

0

0

1

4,27

0

1

0

4,60

0

1

1

4,93

1

0

0

4,26

1

0

1

5,59

1

1

0

5,92

1

1

1

6,25

Rysunek 21. Komenda VOLCTR

 

                                         Kod komendy TMPGRD   82

Parametr

*

*

*

*

*

*

P11

P10

 

P11

P10

Współczynnik korekcji %/C

0

0

-0.05

0

1

-0.1

1

0

-0.15

1

1

-0.2

Rysunek 23. Komenda TMPGRD

 

Programowa obsługa wyświetlacza

Sterownik S1D15G00 może się komunikować z hostem z pomocą 8- lub 16-bitowej równoległej magistrali pracującej w przemysłowym standardzie Intel8080 lub Motorola 6800. Takie połączenie zapewnia dużą prędkość przesyłanych danych, ale jest kłopotliwe w implementacji ze względu na dużą liczbę linii sterujących. Dlatego sterownik wyposażono też w 3- lub 4-przewodowy interfejs SPI. Do przesyłania danych używane są linie danych DATA, zegarowa CLK i wyboru CS. W interfejsie 4-przewodowym dodano jeszcze linię wyboru dane/komendy - D/C. Można wtedy przesyłać interfejsem standardowe dane 8-bitowe i wykorzystać w tym celu sprzętowe interfejsy SPI.
W interfejsie 3-przewodowym wyboru dane/komendy dokonuje się przesyłając dodatkowy, dziewiąty bit. Upraszcza to interfejs (jedna linia mniej), ale trochę komplikuje obsługę programową. W wyświetlaczu z telefonu Nokia 6100 w sterowniku S1D15G00 jest wybrany na stałe interfejs SPI w wersji 3-przewodowej. Nietypowy interfejs SPI, którym przesyła się 9 bitów danych, najwygodniej jest zaimplementować programowo. Na listingu 1 pokazano funkcję WriteSpi wysyłającą przez hosta 8 bitów danych. Przesyłanie kompletnego 9-bitowego słowa można łatwo zrealizować przez poprzedzenie wywołania WriteSpi wysłaniem zera (zapis komendy) lub wysłaniem jedynki (zapis danej 8-bitowej). Procedury realizujące wysyłanie komend i danych zostały pokazane na listingach 2 i 3.

Listing 1. Wysyłanie 8 bitów danych przez SPI
void WriteSpi(unsigned char data)
{
  unsigned char i;
  SetBit(CLK); //linia zegarowa stan wysoki
  for (i=0;i<8;i++)
  {
    ClrBit(CLK);                       //linia zegarowa stan niski
    if ((data&0x80)==0) ClrBit(DATA);  //na linii danych „0”
    else
SetBit(DATA);                 //na linii danych „1”
    SetBit(CLK);                       //linia zegarowa stan wysoki
    data<<=1;                          //kolejny bit danych
  }
  SetBit(CS);                          //linia SCF w stan nieaktywny ( wysoki)
}

Listing 2. Wysłanie komendy
void WriteSpiCommand(unsigned char cmd)
{
    ClrBit(CS);                       //SCF w stan aktywny niski
    ClrBit(CLK);
    ClrBit(DATA);                     //pierwszy bit =0
- komendy 
    WriteSpi(cmd);

}

Listing 3. Wysłanie danej
void WriteSpiData(unsigned char data)
{
    ClrBit(CS);                       //SCF w stan aktywny niski
    ClrBit(CLK);
    SetBit(DATA);                     //pierwszy bit =1 - dane 

    WriteSpi(data);
}

Po włączeniu zasilania sterownik wyświetlacza nie jest gotowy do pracy i wymaga zerowania oraz programowego zainicjalizowania. Pierwszą czynnością jaka należy wykonać jest sprzętowe zerowanie sterownika przez podanie na wejście zerowania (doprowadzenie Reset) stanu niskiego, a następnie wymuszenie na tej linii stanu wysokiego (listing 4). Programową inicjalizację sterownika pokazano na listingu 5. Rozpoczynamy ją od wysłania komendy Display Control. Parametr P1 komendy jest wyzerowany, co oznacza współczynnik podziału wynoszący 2 i okres przełączania równy 8 (wartość domyślna). Parametr P2 ma wartość 0x20 (132 dzies.). Ponieważ nie chcemy aby jakieś linie były wyświetlane inwersyjnie, to trzeci parametr zerujemy. Kolejna komenda COMSCAN określa orientacje wyświetlanej informacji. Po wpisaniu do parametru komendy wartości 0x01 będzie to skanowanie 1->80, 160<-81. Następne dwie komendy włączają wewnętrzny oscylator (OSCON) i wybudzają sterownik (drivery) z domyślnego stanu uśpienia (SLPOUT).

 

Listing 4. Inicjalizacja interfejsu SPI i zerowanie sterownika
    SetBit(CS);             //linie interfejsu SPI inicjowane w stan wysoki
    SetBit(CLK);
    SetBit(DATA);
    ClrBit(RES);            //reset wyświetlacza aktywny
    for(i=0;i<8000;i++)
    delay();
    SetBit(RES);            //reset nieaktywny
    for(i=0;i<8000;i++)
    delay();

Listing 5. Przykładowa inicjalizacja sterownika S1D15G00
//display control
    WriteSpiCommand(DISCTL);
    WriteSpiData(0x00);     //P1: 0x00 = 2 współczynnik podziału i  period=8
    WriteSpiData(0x20);     //P2: 0x20  = 132/4 - 1 = 32 linii
    WriteSpiData(0x00);     //P3: 0x00 = bez inwersji
//COM scan
    WriteSpiCommand(COMSCN);
    WriteSpiData(1);        //P1: 0x01 = skanowanie 1->80, 160<-81
//włączenie wewnętrznego oscylatora
    WriteSpiCommand(OSCON);
//wyjście ze stanu uśpienia
    WriteSpiCommand(SLPOUT);
//programowanie układu zasilania  ( przetwornicy)
    WriteSpiCommand(PWRCTR);
    WriteSpiData(0x0f);     //wł. regulatora nap. ref., regulatora nap. wyjściowego, boostera
//wyświetlanie inwersyjne
    WriteSpiCommand(DISINV);
//data control
    WriteSpiCommand(DATCTL);
    WriteSpiData(0x01);     //P1: 0x01 = dekrementowanie licznika stron, inkrementowanie
                            //licznika kolumn, zmiana licznika kolumn
    WriteSpiData(0x00);     //P2: 0x00 = sekwencja RGB  (wartość domyślna)
    WriteSpiData(0x02);     //P3: 0x02 = 16 bitowa skala szarości (12 bitowy kolor A)
//sterowanie kontrastem
    WriteSpiCommand(VOLCTR);
    WriteSpiData(32);       //P1 = 32 współczynnik alfa
    WriteSpiData(3);        //P2 = 3 współczynnik podziału Ra/Rb
    for(i=0;i<8000;i++)     //opóźnienie na ustabilizowanie się napięcia wyjściowego
    delay();;
//włączenie sterowania wyświetlaczem
    WriteSpiCommand(DISON);

W trakcie prób z wyświetlaczem okazało się, że aby wyświetlane kolory były prawidłowe, trzeba wysłać komendę DISINV. W opisie sterownika nie znalazłem informacji o tym, w jakiej sytuacji należy używać tej komendy. Być może jej działanie jest związane z konstrukcją samej matrycy LCD. Pierwszy parametr następnej komendy DACTL określa sposób modyfikacji liczników stron i kolumn. Dokładnie zostało to opisane przy okazji omawiania samej komendy. W inicjalizacji pierwszy parametr ma wartość 0x01. Adres stron jest dekrementowany, adres kolumn inkrementowany. Po każdym zapisaniu danych są modyfikowane liczniki kolumn. Drugi parametr jest wyzerowany dla uzyskania domyślnej wartości sekwencji kolorów RGB. Trzeci parametr programuje tryb wyświetlania 8- lub 12-bitowy. Po wpisaniu wartości 0x02 wybrany zostaje tryb 16-bitowej skali szarości równoważny 12-bitowemu kolorowi.
Kontrast wyświetlacza jest regulowany parametrami komendy VOLCTR. Pierwszy parametr to opisywany wcześniej parametr alfa. Można go ustawiać w zakresie 0...63. Drugi parametr określa współczynnik podziału dzielnika rezystancyjnego Ra/Rb. Dobierając eksperymentalnie wartości tych parametrów można ustawić optymalny kontrast wyświetlacza. W trakcie prób u okazało się, że po podaniu jako drugi parametr komendy VOCTR wartości innej niż 2, regulacja kontrastu nie działa prawidłowo. Po włączeniu układu przetwornicy i ustawieniu napięcia wyjściowego trzeba odczekać czas potrzebny na ustabilizowanie się napięcia zasilającego drivery i można włączyć komendą DISON sterowanie matrycą wyświetlacza. Ostatnią czynnością wykonywaną w trakcie inicjalizacji jest czyszczenie pamięci obrazu sterownika, bo po włączeniu zasilania w pamięci są zapisane wartości przypadkowe. Czyszczenie będzie polegało na zapisie wartości odpowiadającej jednakowemu kolorowi wszystkich pikseli wyświetlacza. Kolor inicjalizacji jest argumentem procedury ClsLCD umieszczonej na listingu 6.

Listing 6. Czyszczenie wyświetlacza
Void ClsLCD(short color)
{
    int i;
// ustawienie zakresu zmian licznika adresowego stron pamięci
    WriteSpiCommand(PASET);
    WriteSpiData(0);        //adres początkowy
    WriteSpiData(131);      //adres końcowy
// ustawienie zakresu zmian licznika adresowego kolumn
    WriteSpiCommand(CASET);
    WriteSpiData(0);        //adres początkowy
    WriteSpiData(131);      //adres końcowy
// zapisanie pamięci kolorem
    WriteSpiCommand(RAMWR);
    for(i = 0; i < ((131 * 131) / 2); i++)
    {
        WriteSpiData((color >> 4) & 0xFF); //kopiowanie 12 bitów dla 1 piksela na 24 bity dla 2 pikseli
        WriteSpiData(((color & 0xF) << 4) | ((color >> 8) & 0xF));
       WriteSpiData(color & 0xFF);
    }
}

Do czyszczenia (i nie tylko tutaj) wykorzystamy mechanizm pokazany na rys. 10 i 11. Najpierw komendami PASET i CASET definiuje się zakresy zmian adresów liczników stron i kolumn. Ponieważ zapisywanie będzie dotyczyło całego ekranu, to liczniki muszą się zmieniać w zakresie od 0 do 131 dla stron (wierszy) i kolumn. Zapisywanie danych do pamięci wyświetlacza należy poprzedzić komendą RAMWR. Jej wykonanie powoduje wpisanie do liczników adresowych wartości początkowych ustawionych komendami PASET i CASET. Każde zapisanie danej będzie powodowało modyfikację liczników w sposób określony komendą DATCTL z procedury inicjalizacji.
Jako argument komendy trzeba podać 12-bitową wartość odpowiadającą oczekiwanemu kolorowi. Na listingu 7 pokazano definicje 12-bitowych liczb odpowiadającym kolorom w systemie RGB. Jednemu pikselowi odpowiada 12 bitów w pamięci obrazu. Jednak dane są zapisywane do sterownika bajtowo. Kiedy popatrzymy na rys. 5 to widać, że najlepiej jest przesyłać dane w 3-bajtowych porcjach (3×8=24 bity) odpowiadających kolejnym dwóm pikselom po 12 bitów każdy. Dla zapisania całej pamięci wyświetlacza trzeba zapisać 131×131 12-bitowych słów. Ale mając ciągle na uwadze rys. 5 lepiej jest zapisać 131×131/2 24-bitowych słów. Tak też jest to robione w procedurze ClsLCD z list. 7. W pętli, która wykonywana się (131×131/2) razy jest realizowane kopiowanie 12-bitów argumentu koloru dla jednego piksela na 24 bity dla dwóch pikseli.

 

Listing 7. Definicja 12- bitowych kolorów
// definicja kolorów 12-bitowych
#define WHITE 0xFFF
#define BLACK 0x000
#define RED 0xF00
#define GREEN 0x0F0
#define BLUE 0x00F
#define CYAN 0x0FF
#define MAGENTA 0xF0F
#define YELLOW 0xFF0
#define BROWN 0xB22
#define ORANGE 0xFA0
#define PINK 0xF6A

Na prawidłowo zainicjowanym wyświetlaczu możemy wyświetlać informacje tekstowe lub bitmapy. Wyświetlanie tekstu wymaga zdefiniowania w pamięci mikrokontrolera hosta tablicy z generatorem znaków. Graficzna natura wyświetlacza powoduje, że można definiować znaki o różnych wielkościach, elastycznie dostosowując je do potrzeb. Dodatkowo, w kolorowym wyświetlaczu można definiować kolor znaku i kolor tła podnosząc czytelność i atrakcyjność wyświetlanej informacji.
Pierwszą bardzo żmudną czynnością, którą należy wykonać, jest zdefiniowanie tablicy generatora znaków. Pierwsza moja próba z wyświetlaniem znaków alfanumerycznych polegała na wykorzystaniu tablicy generatora znaków o wielkości 8×6 pikseli z monochromatycznego wyświetlacza od telefonu Nokia 3310. Jednak okazało się, że znaki o tej wielkości nie są zbyt czytelne i w większości przypadków przydałyby się większe. Przy definiowaniu większych znaków postanowiłem posiłkować się zawartością Internetu. Znalazłem tam gotową tablicę znaków o trzech wymiarach: 6×8 pikseli, 8×8 pikseli i 8×16 pikseli autorstwa Jamesa P. Lyncha. Do tablicy została dołączona procedura LCDPutChar (również tego autora) służąca do wyświetlania pojedynczych znaków. Po testach okazało się, że procedura działa doskonale i jest elastyczna, dlatego zdecydowałem się ją tutaj przedstawić (listing 8).

Listing 8. Wyświetlanie znaku na ekranie LCD (autor James P. Lynch)

void LCDPutChar(char c, int x, int y, int size, int fColor, int bColor)
{
//deklaracje tablic z generatorami znaków
    extern const unsigned char FONT6x8[97][8];

    extern const unsigned char FONT8x8[97][8];
    extern const unsigned char FONT8x16[97][16];
    int i,j;
    unsigned int nCols;
    unsigned int nRows;
    unsigned int nBytes;
    unsigned char PixelRow;
    unsigned char Mask;
    unsigned int Word0;
    unsigned int Word1;
    unsigned char *pFont;
    unsigned char *pChar;
    unsigned char *FontTable[] = {(unsigned char *)FONT6x8,(unsigned char *)FONT8x8,
      (unsigned char *)FONT8x16};
//pobranie wskaźnika wybranej argumentem size jednej z trzech tablicy  znaków
    pFont = (unsigned char *)FontTable[size];
//pobranie  nColumns, nRows and nBytes – ilość kolumn, wierszy i bajtów na znak
    nCols = *pFont;
    nRows = *(pFont + 1);
    nBytes = *(pFont + 2);
//pobranie wskaźnika do ostatniego znaku do wyświetlania i korekcja z kodu ASCII do kodów tablicy generatora 
    pChar = pFont + (nBytes * (c - 0x1F)) + nBytes - 1;
//zapisanie zakresu adresowania stron ( wierszy) – komenda PASET
    WriteSpiCommand(PASET);
    WriteSpiData(x);
    WriteSpiData(x + nRows - 1);
//zapisanie zakresu adresowania kolumn– komenda CASET
    WriteSpiCommand(CASET);
    WriteSpiData(y);
    WriteSpiData(y + nCols - 1);
//komenda RAMWR
    WriteSpiCommand(RAMWR);
//pętla dla każdego wiersza od góry do dołu
    for (i = nRows - 1; i >= 0; i--) {
//kopiowanie wiersza pikseli z tablicy generatora i dekrementacja wiersza
    PixelRow = *pChar--;
//pętla dla każdego piksela w wierszu ( z lewej do prawej) – każda pętla to 2 piksele
    Mask = 0x80;
    for (j = 0; j < nCols; j += 2) {
//jeżeli bit piksela jest ustawiony, to używamy koloru znaku w przeciwnym przypadku koloru tła
    if ((PixelRow & Mask) == 0)
    Word0 = bColor; else Word0 = fColor;
    Mask = Mask >> 1;
    if ((PixelRow & Mask) == 0)
    Word1 = bColor; else Word1 = fColor;
    Mask = Mask >> 1;
//zapisanie 3 bajtów dla 2 pikseli
    WriteSpiData((Word0 >> 4) & 0xFF);
    WriteSpiData(((Word0 & 0xF) << 4) | ((Word1 >> 8) & 0xF));
    WriteSpiData(Word1 & 0xFF);
  }
}

Argumentami funkcji LCDPutChar są:
-           znak do wyświetlania c,
-           współrzędne x, y początku umieszczenia znaku,
-           parametr size określający wielkość znaku,
-           definicja koloru znaku fColor,
-           definicja koloru tła bColor.
Aby wyświetlanie mogło dobrze działać dla znaków o różnych wielkościach, na początku każdej tablicy generatora znaków zostały umieszczone informacje o liczbie kolumn i wierszy w znaku oraz liczbie bajtów do pobrania z tablicy niezbędnych do jego wyświetlenia. Te informacje są pobierane z tablicy i zapisywane do zmiennych nColumns, nRows i nBytes. Na podstawie nColumns i nRows oraz argumentów współrzędnych x i y wyliczane są adresy początku wyświetlania napisu i zapisywane komendami PASET i CASET. Do samego wyświetlania wykorzystano taki sam mechanizm automatycznej zmiany adresów w obszarze zdefiniowanym przez PASET i CASET.

Rysunek 24. Przykład wyświetlania znaku „E” o wielkości 8×8 pikseli

Podobnie jak w procedurze czyszczenia ekranu do pamięci wyświetlacza są zapisywane za każdym razem 3 bajty określające kolor dwóch pikseli. Trzeba pamiętać, że argument c zawiera kod ASCII znaku, a tablica z wzorcami znaków zaczyna się od znaku spacji. Z tego powodu, od kodu zwartego w zmiennej c trzeba odjąć 0x20. Jednak pierwsze 8 lub 16 bajtów tablicy są zajęte na informacje o wielkości znaku i liczbie bajtów na znak. Dlatego od kodu ASCII odejmuje się wartość 0x1F. Na  rysunku 24 pokazano przykład wyświetlania znaku „E” o wielkości 8×8 pikseli, od współrzędnej (20, 20). Najpierw definiujemy obszar 8×8 pikseli od współrzędnych początkowych komendami PASET i CASET:
    WriteSPICommand (PASET);

    WriteData(20);
    WriteData(27);          //limit 20,27
    WriteSPICommand (CASET);
    WriteData(20);          //limit 20,27
    WriteData(27);

W czasie wpisywania danych licznik kolumn jest inkrementowany i kiedy osiągnie wartość 27 zostanie wyzerowany, a zwiększy się licznik wierszy. W ten sposób po wpisaniu 64 12-bitowych słów wyświetlony zostanie znak „E”. Trzeba wpisać 64 słowa, bo każdy bajt z generatora odpowiada 8 pikselom, a bajtów jest 8.
Po analizie list. 8 można zauważyć, że napisanie uniwersalnej procedury wyświetlania znaków alfanumerycznych nie jest banalne. Jeżeli dołączymy do tego konieczność zdefiniowania wzorów znaków w tablicy generatora znaków, to okaże się, że trzeba wykonać niemałą pracę tylko dla samego wyświetlania napisów. Jednak warto to zrobić dobrze, bo z mojego doświadczenia wynika, że wyświetlanie tekstów to najczęściej wykorzystywana funkcja w obsłudze wyświetlaczy graficznych.
Funkcję wyświetlania pojedynczego znaku użyjemy do napisania funkcji wyświetlającej napisy (listing 9). Jej argumentami są: wskaźnik do początku tablicy z napisem, współrzędne x, y, wielkość znaku i kody koloru znaku oraz tła.

 

Listing 9. Funkcja wyświetlająca napisy
void LCDPutStr(char *pString, int x, int y, int Size, int fColor, int bColor)
{
//w pętli do napotkania znacznika końca łańcucha znaków 0x00
    while (*pString != 0x00)
    {
//wyświetlanie znaku
      LCDPutChar(*pString++, x, y, Size, fColor, bColor);
//wyliczenie pozycji następnego znaku w zależności od jego wielkości

      if (Size == SMALL) y = y + 6;           //dla 6x8
        else if (Size == MEDIUM) y = y + 8;   //dla 8x8

         else y = y + 8;                      //dla 8x16
//współrzędna poza zakresem
      if (y > 131) break;
    }
}

 

Listing 10. Zapisanie pełnowymiarowej bitmapy w trybie koloru 8-bitowego.
void LCDWriteBmp(void)
{
    long j;
    WriteSpiCommand(DATCTL);
    WriteSpiData(7);          //P1: 0x00 = adres strony dekr., adres kolumn dekr.  ,mod. licznika stron
    WriteSpiData(0x00);       //P2: 0x00 = RGB (wartosc domyslna)
    WriteSpiData(0x01);       //P3:tryb 8 bitowy
    WriteSpiCommand(CASET);   //zakres licznika kolumn
    WriteSpiData(0);
    WriteSpiData(131);
    WriteSpiCommand(PASET);//zakres licznika stron
    WriteSpiData(0);
    WriteSpiData(131);
    WriteSpiCommand(RAMWR);   //zapis do pamieci 17424 (132*132)bajtow
    for(j = 0; j < 17424; j++) WriteSpiData(bmp[j]);
// powrót do ustawień dla wyświetlania tekstu
    WriteSpiCommand(DATCTL);
    WriteSpiData(0x01);       //P1: 0x01 = adres strony dekr., adres kolumn inkr ,mod. licznika stron
    WriteSpiData(0x00);       //P2: 0x00 = RGB
    WriteSpiData(0x02);       //P3: 0x02 = tryb 12-bitowy

//Display On
    WriteSpiCommand(DISON);
}

Wyświetlanie pełnowymiarowych bitmap jest bardzo proste pod warunkiem, że mamy przygotowaną przez odpowiedni program tablicę z zapisanymi 8-bitowymi danymi RGB dla każdego z pikseli lub tablicę, w której na trzech bajtach są zapisane dwa piksele. W zasadzie zapisywanie bitmapy niewiele różni się od czyszczenia ekranu. Zamiast wpisywania stałej wartości koloru czyszczenia zapisuje się do pamięci dane z tablicy bitmapy. Na listingu 10 pokazano wyświetlanie bitmapy w trybie koloru 8-bitowego.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule informacje pozwalają na użycie wyświetlacza od telefonu Nokia 6100 ze sterownikiem Epson S1D15G00. Programowanie sterownika NXP PCF8833 jest podobne, jeżeli nie prostsze. W przyszłości postaram się uzupełnić opis sterowania wyświetlaczem z tym sterownikiem

Tomasz Jabłoński
t.jablonski@easy-soft.net.pl

http://www.tomaszbogusz.blox.pl/

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.